O nás

 

Asociace reprodukční embryologie je dobrovolné sdružení pracovníků, kteří se zabývají reprodukční embryologií nebo se o ni zajímají a podílejí se na jejím dalším rozvoji.

 

Asociace reprodukční embryologie je profesním sdružením klinických embryologů a zdravotních laborantů pro sexuologii a asistovanou reprodukci podle §2 písmene k, §48 odst. 1, písmene d, odst. 2, §52, odst. 1, §54, odst. 2, §59, odst. 2, §60, odst. 1, §60a, odst. 1, a §71, odst. 4, písmene d a odst. 5 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a

o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 339 / 2008.

Asociace reprodukční embryologie je odbornou společností, která organizuje celoživotní vzdělávání a podílí se na získávání odborné a specializované způsobilosti klinických embryologů a zdravotních laborantů.

Asociace reprodukční embryologie byla založena v r. 1999, zaregistrována Ministerstvem vnitra ČR byla dne 4.11.1999. Zakládající výbor tvořili RNDr. Alice Malenovská, Ing. Jiří Priesnitz a Mgr. Gabriela Tauwinklová.

 

Stanovy občanského sdružení Asociace reprodukční embryologie

 

I. Název, sídlo a charakter sdružení

 

Název sdružení je: Asociace reprodukční embryologie ( ARE )
Sídlo sdružení: Seifertova 64. 638 00 Brno

 

Sdružení "Asociace reprodukční embryologie", dále jen Asociace, je nezávislá, dobrovolná, profesní odborná a stavovská organizace odborníků, kteří se zabývají nebo zajímají o reprodukční embryologii a podílejí se na jejím dalším rozvoji. Sdružení je právnickou osobou založenou dle z.č. 83/1990 Sb. v platném znění. Jedná se o neziskovou organizaci.

 

Asociace působí na celém území České republiky, nečlení se na organizační jednotky a celé
sdružení je tedy místně příslušnou organizační jednotkou.

 

Nositeli právní subjektivity a ekonomické samostatnosti jsou její ústřední orgány.

 

Asociace působí na území České republiky a spolupracuje se Slovenskou embryologickou společností a s dalšími společnostmi a institucemi

 

Asociace je nezávislou organizaci. Ve své činnosti se řídí zákony České republiky, stanovami asociace a jejím programovým prohlášením, sídlem asociace je Brno, Seifertova 64, 638 00

 

 

II. Základní ustanovení

 

A.Cíle Asociace

Cílem Asociace je

 1. sdružovat odborníky za účelem uplatnění a hájení jejich profesních zájmů
 2. podporovat rozvoj reprodukční embryologie šířením nových poznatků do praxe
 3. orientovat zájem členů na řešení otázek oboru a koordinovat jejich spolupráci
 4. poskytovat svým členům pomoc při i jejich odborné práci
 5. přispívat ke zvyšování odborné a etické úrovně svých členů informacemi o aktualitách v oboru
 6. napomáhat embryologickým pracovníkům zvyšovat jejich odbornou úroveň organizací pracovních workshopů a diskusí
 7. podporovat výměnu zkušeností mezi odborníky v oblasti reprodukční embryologie
 8. pomáhat novým pracovníkům získat odbornou kvalifikaci
 9. ve spolupráci s odbornou veřejností (Česká lékařská společnost, ČLK, SAR (vedené pod ČGPS), lékařskými fakultami a ostatními zdravotnickými organizacemi na území ČR i zahraničními, napomáhat rozvoji asistované reprodukce.
 10. Spolupráce zejména s orgány Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR, s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Státním ústavem pro kontrolu léčiv

 

 

III. Členství v asociaci

 

A. Vznik členství

 1. Členství v Asociaci je řádné, čestné a kolektivní.
 2. Řádným členem Asociace se může stát občan České republiky, bezúhonný, který souhlasí s programovým prohlášením Asociace, hodlá se aktivně podílet na její činnosti a písemně požádá o přijetí za člena.
 3. Čestným členem Asociace se může stát občan České republiky, který je významnou osobnosti, uznávaným odborníkem a který se značnou měrou zasloužil o rozvoj Asociace a nebo o rozvoj asistované reprodukce resp. reprodukční embryologie.
 4. Kolektivním členem se stává právnická osoba, která je svým předmětem činnosti blízce spojena s asistovanou reprodukcí. Podmínkou kolektivního členství jsou pravidelné příspěvky Asociaci, za nichž je kolektivním členům umožněna prezentace jejich produktů na vzdělávacích akcích Asociace.
 5. Řádného i mimořádného členství může nabýt také občan cizí státní příslušnosti, splňuje-li ostatní podmínky ustanovení odstavců III/2 a III/3.
 6. Návrh na udělení čestného členství podává (po předběžném souhlasu navrhované osoby) výbor Asociace a návrh schvaluje shromáždění Asociace.
 7. Členství v Asociaci může zrušit výbor Asociace na základě písemné žádosti člena, dále v případech, kdy člen dlouhodobě bezdůvodně neplní členské povinnosti, úmyslně narušuje pravidla občanské morálky anebo se dopouští jiných trestných činů dle zákonů České republiky.
 8. V případě, že výbor Asociace členství zrušil nebo potvrdil, může člen požádat o přezkoumání rozhodnuti výboru Asociace valnou hromadou. Rozhodnuti valné hromady je konečné.
 9. Člen, jehož členství v Asociací bylo zrušeno, může být při splnění podmínek odst. III/2 nebo III/3 opět přijat za člena Asociace v případě, že již pominuly důvody pro zrušení členství.

 

B. Členská práva

 1. Každý člen má právo volit právo býti volen má jen člen, který je občan České republiky
 2. Každý člen má právo zúčastňovat se schůzí a akci pořádaných Asociací, jednat na nich, přednášet, navrhovat a hlasovat.
 3. Vyslovovat svobodně své názory a obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na orgány Asociace.
   

C. Členské povinnosti

Člen je povinen:

 1. Zachovávat stanovy a předpisy Asociace.
 2. Nejednat proti zákonům České republiky a zájmům Asociace.
 3. Řídit se programovým prohlášením asociace a respektovat všechna usnesení a rozhodnutí orgánů Asociace.
 4. Aktivně pomáhat při plnění úkolů Asociace.
 5. Hlásit všechny změny v kontaktních údajích.
 6. Vykonávat řádně svěřené funkce a úkoly v Asociaci.
 7. Platit řádně a včas členské příspěvky. Placení členských příspěvků není povinností čestných členů Asociace.
 8. Dodržovat principy kolegiality.

 

Členské příspěvky.

 • Výše členského příspěvku je stanovena výnosem výboru Asociace po odsouhlasení valnou hromadou
 • Úhrada členského příspěvku je bezhotovostní na bankovní účet Asociace,
 • Splatnost členského příspěvku je stanovena na poslední měsíc placeného roku a první měsíc nového roku členství

 

D. Zánik členství

 1. Vystoupením na základě písemného prohlášení člena doručeného presidentu Asociace
 2. Neplacením členských příspěvků ve stanovené lhůtě
 3. Na základě rozhodnutí Výboru Asociace pro opakované nebo hrubé porušení Stanov Asociace..
 4. Vyloučením v případě pravomocného rozhodnutí soudu o spáchání trestného činu členem.
 5. Ztrátou nebo omezením způsobilosti k právním úkonům člena Asociace
 6. Úmrtím člena Asociace nebo zánikem právnické osoby kolektivního člena Asociace
 7. Ukončením činnosti Asociace.

V pravomoci Výboru Asociace je pozastavit členství v Asociaci členovi, který je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu.

Vyloučení člena z Asociace a zrušení jeho členství v Asociaci je provedeno písemným oznámením rozhodnutí o zrušení členství v Asociaci dotčené osobě, podepsaným statutárním zástupcem Asociace a zaslaným na adresu dotčené osoby

 

 

IV. Organizační struktura asociace

 

A. Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem asociace je valná hromada.
 2. Výbor Asociace svolává valnou hromadu nejméně jedenkrát do roka. Výbor Asociace je povinen svolat valnou hromadu kdykoliv, požádá-li o jeho svolání 1/3 členů Asociace.
 3. Právo účastnit se valné hromady s hlasem poradním mají všichni členové Asociace. Právoplatné rozhodnutí je platné ve chvíli, kdy se pro něj vysloví nejméně 51 % přítomných členů

 

Valná hromada

 1. projednává zprávu o činnosti za uplynulé období
 2. vypracovává a schvaluje program činnosti na další období
 3. pověřuje 2 až 3 členy Asociace revizí hospodaření a projednává zprávu o revizi za uplynulé období
 4. stanovuje počet členů výboru Asociace a volí jeho členy
 5. schvaluje změny ve stanovách Asociace
 6. projednává návrhy z pléna
 7. rozhoduje o odvoláních podaných členy Asociace

 

B. Výbor

 1. Řídícím orgánem Asociace v období mezi shromážděními zástupců je výbor Asociace. Rozhoduje jménem Asociace o všech věcech, pokud nejsou výhradně svěřeny shromáždění zástupců.
 2. Výbor Asociace je nositelem právní subjektivity. Volební období je 5 let.
 3. Výbor Asociace volí ze svého středu presidenta=předsedu Asociace. vicepresidenta, tajemníka, hospodáře a další funkcionáře, jejichž činnost je potřebná pro Asociaci. Výbor může rozhodnout o uvolnění zvoleného funkcionáře pro výkon funkce a stanovit odměnu za výkon funkce.
 4. President a další členové výboru Asociace mají právo jednat jménem Asociace v rozsahu zmocnění, které jim udělí výbor Asociace. K platnosti písemného závazku je třeba podpisu dvou členů výboru. z nichž jeden musí být president, vicepresident, tajemník nebo hospodář.
 5. Výbor Asociace může pro splněni cílů Asociace zřídit
 1. sekretariát Asociace
 2. nakladatelství a vydavatelství Asociace
 3. nadaci pro embryology v oblasti asistované reprodukce

 

Výbor současně stanovuje jejich úkoly a kontroluje jejich činnost. Výbor může stanovit, že při plnění svých úkolů mohou tylo složky vystupovat vlastním jménem a přiznal jim některá další práva, odvozená z právní subjektivity Asociace.

 

 

V. Hospodaření Asociace

 

 1. Činnost Asociace je hospodářsky zajištěna
 1. příspěvky svých členů
 2. výnosy ze své činnosti
 3. Dotacemi, granty a dary od jednotlivců a institucí, podporujících činnost Asociace
 1. Výši členských příspěvků stanovuje svým členům výbor Asociace, nejméně však ve výši stanovené valnou hromadou.
 2. Ústřední orgány jsou samostatnými hospodářskými jednotkami. Za své závazky ručí každá z nich jen do výše svého majetku. Členové neručí za závazky Asociace. Ústřední orgány Asociace neručí za závazky svých členů, s výjimkou těch osob, které výborem Asociace byly pověřeny jejich jménem jednat.
 3. K zajištění své činnosti hospodaří orgány Asociace s finančními prostředky v rámci rozpočtu, který sestavují na běžný kalendářní rok. Rozpočet ústředních orgánů schvaluje valná hromada.
 4. Majetkem Asociace se stává movitý nebo nemovitý majetek, zakoupený či jinak získaný Asociací po dobu její činnosti.
 5. Výbor Asociace pečuje o majetek Asociace s péčí řádného hospodáře. Při zániku Asociace rozhoduje o likvidaci majetku a závazků Asociace valná hromada

 6. Získané finanční prostředky z členských příspěvků, inzerce na webových stránkách a z propagace výrobků a služeb firem na akcích pořádaných Asociacíí, mohou být použity k organizování společenských akcí a k uspokojování duševních potřeb řádných členů Asociace

 

 

VI. Zásady jednání

 

Valná hromada a výbor Asociace rozhodují o všech věcech jim svěřených hlasováním. O způsobu hlasování také rozhodují sami. Termín konání schůze musí být ohlášen všem členům orgánu nejméně 14 dní před konáním. Uvedené orgány jsou schopné hlasováni, je-li přítomna nadpoloviční většina jejich členů. Není-li v okamžiku řádně svolané schůze přítomna nadpoloviční většina, je schůze schopna usnášení 1/2 hodiny po stanoveném začátku schůze, pokud jsou přítomny nejméně 3 členové. K přijetí rozhodnutí je potom potřebná nadpoloviční většina přítomných členů, není-li stanoveno jinak.

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výklad stanov přísluší výboru Asociace.
 2. Asociace reprodukční embryologie může být zrušena rozhodnutím 2/3 členů valné hromady.

stáhnout stanovy v PDF